Hahnemanns Apothekerlexikon Übersicht W

Hahnemanns Apothekerlexikon
vorheriges KapitelInhaltsverzeichnisnächstes Kapitel

Wachol­der, lyzi­scher, Wachol­der, Wachol­der­bee­ren, Wachol­der­gum­mi, Wachol­der­harz, Wachol­der­holz, Wachol­der­öl, Wachs, gel­bes, Wachs, wei­ßes, Wachs­blu­me, Wachs­öl, Wachs­pflas­ter, Wachs­sal­be, Wachs­schwamm, Wach­tel­wei­zen, Wägeb­lä­den­wa­ter, Wär­me, Wärm­ken, Wärm­stu­be, Wagen, Waid, Wai­dasche, Waid­blattsch­ar­bock­heil, Wake-rovin, Walcht­res­pe, Walch­wai­zen, Wald­amei­sen, Wald­ane­mo­ne, Wald­an­ge­li­ka, Wald­bal­dri­an, Wald­bart, Wald­blu­me, Wald­bul­kis, Wald­dis­tel, Wald­d­os­ten, Wald­edel, Wal­den­gel­wur­zel, Wald­flachs, Wald­geiß­bart, Wald­glöck­lein, Wald­hähn­chen, Wald­hähn­chen­wind­blu­me, Wald­ha­sel­nuß, Wald­hir­se, Wald­hopf, Wald­isop, Wald­kä­se, Wald­kir­sche, Wald­klet­te, Wald­klet­the­xen­kraut, Wald­knob­lauch, Wald­korn­blu­me, Wald­küm­mel, kre­ti­scher, Wald­küm­mel, lan­ger, Wald­läu­se­kraut, Wald­le­ber­kraut, Wald­li­li­en, Wald­m­an­gold, Wald­meis­ter, Wald­meis­ter­me­se­rich, Wald­me­lis­se, Wald­mey­er, gel­ber, Wald­mün­ze, Wald­nacht­schat­ten, Wald­nes­sel, Wald­pap­pel, Wald­ra­n­un­kel, Wald­ra­pun­ze, Wald­rauch, Wald­re­be, breit­blät­te­rich­te, Wald­re­be, bren­nen­de, Wald­re­be, Wald­re­ben­hohl­wur­zel, Wald­rü­be, Wald­sal­bei­ga­man­der, Wald­schel­le, Wald­s­kor­zon­e­re, Wald­stroh, Wald­stroh­me­ger, Wald­wai­zen, Wald­wi­cke, Wald­win­de, Wal­ken­baum, Wall bugloss, Wall flower, Wall pep­per, Wall rue, Wall stone-crop, Wall­dis­tel, Wal­len­dis­tel, Wall­fisch, Wall­hengst, Wall­kir­sche, Wall­nuß, Wall­nuß­baum­blü­t­he, Wall­nuß­baum­rin­de, Wall­nuß­scha­le, grü­ne, Wall­nut, Wall­rad, Wall­ram, Wall­rath, Wall­rath­saft, Wall­raun, Wall­roß­zäh­ne, Wall­sa­men, Wall­stätt, Wall­stein, Wall­stroh, Wall­wurz­bein­well, Wall­wur­zel, Wal­pur­gis­kraut, Wan­del­kraut, Wand­kraut, Wand­lä­us­kraut, Wan­ze, Wanz­endill, Wan­zen­kraut, Wart-wort, War­zen­hind­läuft, War­zen­kraut, War­zen­kres­se, War­zen­mil­chen, War­zen­weg­wart, Wasch­kraut, Wasch­schwamm, Was­ser, abge­zo­gnes, Was­ser, destil­lir­tes, Was­ser, eisen­hal­ti­ge, Was­ser, gebrann­te, Was­ser, gou­lar­di­sches, Was­ser, har­tes, Was­ser, mine­ra­li­sche, Was­ser, pha­ge­dä­ni­sches, Was­ser, rei­nes, Was­ser, Rulandi­sches, Was­ser, wei­ches, Was­ser, wei­ßes, Was­ser, Was­ser­äpt, Was­ser­amp­fer, Was­se­r­an­dorn, brau­ner, Was­se­r­an­dorn, Was­se­r­an­dorn­wolfs­fuß, Was­ser­an­ge­lik, Was­ser­bad, Was­ser­ba­t­hen­gel, Was­ser­ba­the­nig, Was­ser­be­ne­dik­ten­kraut, Was­ser­be­ne­dik­ten­wur­zel, Was­ser­be­to­nie, Was­ser­bey­men­then, Was­ser­blut, Was­ser­braun­wur­zel, Was­ser­bun­gen, Was­ser­casta­nie, Was­ser­dost, Was­ser­d­rei­blatt, Was­ser­ep­pich, Was­ser­farn, Was­ser­feig­war­zen­kraut, Was­ser­fen­chel, Was­ser­fen­chel­peer­saat, Was­ser­fi­li­pen­del, Was­ser­flie­der, Was­ser­frosch, Was­ser­fünf­blatt, Was­ser­fünf­fin­ger­kraut, Was­ser­gal­le, Was­ser­ga­man­der, Was­ser­gar­be, Was­ser­gauch­heil, Was­ser­gil­ge, Was­ser­grind­wurz, Was­ser­hahne­fuß, lang­blät­te­ri­ger, Was­ser­hahne­fuß, Was­ser­hanf, Was­ser­hanf­ku­ni­gun­de, Was­ser­he­de­rich, Was­ser­helm­kraut, Was­ser­hol­der, Was­ser­ho­nig, Was­ser­klee, Was­ser­knob­lauch, Was­ser­kres­se, Was­ser­lauch, Was­ser­liesch, Was­ser­li­lie, gel­be, Was­ser­li­lie, Was­ser­li­li­en­wur­zel, Was­ser­lin­sen, Was­ser­männ­chen, Was­ser­mär­gen, Was­ser­märk, Was­ser­märz­wur­zel, Was­s­er­ma­hen, Was­ser­m­an­gold, Was­ser­me­lo­ne, Was­ser­melon­kür­bis, Was­ser­men­gel­wur­zel, Was­ser­merk, Was­ser­moos, Was­ser­mün­ze, Was­ser­nuß, Was­ser­pfef­fer, Was­ser­pfef­fer­knö­te­rich, Was­ser­pim­pi­nel­le; rund­blät­te­ri­ge, Was­ser­po­lei, Was­ser­ret­tich, Was­ser­ret­tich­rau­ke, Was­ser­r­ha­bar­ber, Was­ser­ro­sen, Was­ser­rü­be, Was­ser­schier­ling, Was­ser­senf, Was­ser­stern­kraut, Was­ser­stern­zwei­zahn, Was­ser­we­ge­rich­frosch­löf­fel, Was­ser­wund­kraut, Water-agrim­o­ny, Water-beto­ny, Water-calt­lops, Water-cres­ses, Water-dock, gre­at, Water-dock, Water-fern, Water-fig-wort, Water-flag, yel­low, Water-ger­man­der, Water-gla­dio­la, Water-hem­lock, Water-hemp, Water-lily, white, Water-pars­nip, Water-pep­per, Wau, Wau­re­se­de, Way-broad, Wayd, Weber­dis­tel, Weber­kar­de, Wech­sel­blatt­gold­milz, Wech­sel­blatt­mond­kraut, Wech­sel­knö­te­rich, Weck­hol­der, Weg, nas­ser, Weg, trock­ner, Weg­breit, gro­ßer, Weg­breit, klei­ner, Weg­breit, mitt­ler, Weg­breit, schma­ler, Weg­breit, Weg­dis­tel, wei­ße, Weg­dis­tel, wol­lich­te, Weg­dorn, Wege­baum, Wege­graß, Wege­rich, brei­ter, Wege­rich, gro­ßer, Wege­rich, klei­ner, Wege­rich, schma­ler, Wege­rich, spa­ni­scher, Wege­rich, spit­zi­ger, Wege­rich, Weg­hol­der, Weg­kres­se, gro­ße, Weg­küm­mel, Weg­lä­us­kraut, Weg­lat­tich, Weg­schne­cke, Weg­senf, Weg­senf­he­de­rich, Weg­stern­dis­tel, Weg­stroh, Weg­tritt, Weg­tritt­knö­te­rich, Weg­wart, wil­des, Weg­wart, Weg­weis, Weg­wei­sen, Weg­win­de, Wei­ber­fist, Wei­ber­krieg, Weib­leinpäo­nie, Weib­leinwurm­tüp­fel­farn, Weich­dis­tel, Weich­dorn, Wei­cher Andorn, Wei­cher­win­de, Weich­sel­harz, Weich­seln, Wei­dasche, Wei­de, gemei­ne, Wei­de, klei­ne, Wei­de, wei­ße, Wei­de, Wei­den­blat­talant, Wei­den­blatt­zis­te, Wei­den­kraut, Wei­den­lö­cher­schwamm, Wei­den­schwamm, Wei­den­win­de, Wei­de­rich, brau­ner, Wei­de­rich, gel­ber, Wei­de­rich, mit Pur­pur­blu­men, Wei­de­rich, rother, Wei­de­rich, Wei­de­rich­blut­kraut, Wei­de­rich­rös­lein, gro­ße, Wei­d­rich, brau­ner, Wei­d­rich, Wei­her­an­dorn, Wei­her­nuß, Weih­rauch in Sor­ten, Weih­rauch, äch­ter, Weih­rauch, ara­bi­scher, Weih­rauch, deut­scher, Weih­rauch, gemei­ner, Weih­rauch, wil­der, Weih­rauch, Weih­rauch­rin­de, Weih­rauch­wa­chol­der, Wein, arz­nei­li­cher, Wein, Wein­blu­me, Wein­essig, Wein­farn, Wein­gar­ten­grün, Wein­gar­ten­win­de, Wein­geist, alka­li­sirter, Wein­geist, dephleg­mirter, Wein­geist, rek­ti­fi­zirter, Wein­geist, star­ker, Wein­geist, ver­dünn­ter, Wein­geist, ver­stärk­ter, Wein­geist, was­ser­frei­er, Wein­geist, Wein­geis­t­al­ko­hol, Wein­grün, Wein­he­fen, Wein­kopf­lein, Wein­kraut, Wein­nä­ge­lein, Wein­öl, Wein­pro­be, Wein­rau­te, Wein­re­ben­was­ser, Wein­schäd­ling, Wein­schei­del, Wein­stein, auf­lös­li­cher, Wein­stein, gerei­nig­ter, Wein­stein, roher, Wein­stein, rother, Wein­stein, tar­ta­ri­sirter, Wein­stein, vitrio­li­sirter, Wein­stein, wei­ßer, Wein­stein, Wein­stein­cre­mor, Wein­stei­ner­de, geblät­ter­te, Wein­stein­geist, Wein­stein­krystal­len, Wein­stein­lau­gen­salz, Wein­stein­öl, bränz­lich­tes, Wein­stein­öl, zer­flos­se­nes, Wein­stein­öl, Wein­stein­rahm, auf­lös­li­cher, Wein­stein­rahm, flüch­ti­ger, Wein­stein­rahm, Wein­stein­säu­re, Wein­st­eins­al­mi­ak, Wein­st­ein­salz, geblät­ter­tes, Wein­st­ein­salz, wesent­li­ches, Wein­st­ein­salz, Wein­st­ein­salz­tink­tur, Wein­steinsele­nit, Wein­stein­spi­ri­tus, Wein­stein­tink­tur, Wein­stock, Wein­wur­zel, Weiß, spa­ni­sches, Weiß-Gemüß­kohl, Weiß­af­fo­dill, Weiß­al­ber­baum, Weiß­ank­dorn, Weiß­aran, Weiß­aug­stein, Weiß­au­rin, Weiß­ba­t­hen­gel, Weiß­baum, Weiß­bei­fuß, Weiß­be­te, Weiß­be­to­nie, Weiß­bi­ber­nell, Weiß­bi­en­saug, Weiß­bil­sen, Weiß­bir­ke, Weiß­buck, Weiß­ca­lit­zen­stein, Weiß­di­p­tam, Weiß­dis­tel, Weiß­dorn, Wei­ßeber­wur­zel, Wei­ße­hunst, Wei­ße­leuch­te, Wei­ßen­zi­an, Wei­ßes Nichts, Wei­ße­scher­wur­zel, Wei­ßes­pe, Weiß­feld­zwie­bel, Weiß­frau­en­haar, Weiß­ga­lit­zen­stein, Weiß­glo­cke, Weiß­gua­jak, Weiß­ha­ge­dorn, Weiß­harz, Weiß­herz­blu­me, Weiß­hirsch­wur­zel, Weiß­hor­nung­blu­me, Weiß­hüt­ten­rauch, Weiß­ing­ber, Weiß­ja­l­ap­pe, Weiß­jes­min, Weiß­jo­han­nis­träub­lein, Weiß­ka­nehl, Weiß­ko­rall­m­adre­po­re, Weiß­kraut, Weiß­kup­fer­was­ser, Weiß­le­ber­blu­me, Weiß­le­ber­kraut, Weiß­li­lie, Weiß­m­an­gold, Weiß­mey­rich, Weiß­mum­mel, Weiß­nacht­schat­ten, Weiß­näg­lein­gras, Weiß­nieß­wur­zel, Weiß­orant, Weiß­pap­pel, Weiß­pim­pi­nel­le, Weiß­plü­mier, Weiß­rain­farn, Weiß­re­be, Weiß­ro­se, Weiß­rüs­ter, Weiß­san­del, Weiß­see­blu­me, Weiß­senf, Weiß­stein­brech, Weiß­tan­ne, Weiß­tan­nen­fich­te, Weiß­tur­bith, Weiß­weg­dis­tel, Weiß­we­ge­rich, Weiß­wei­de, Weiß­well, Weiß­wie­der­stoß, Weiß­win­de, Weiß­wol­le, Weiß­wurzz­au­ke, Wei­xeln, Wei­xen, Wei­zen, Wei­zen­walch, Wel­ke, Well­sa­men, Welsch­bä­ren­klau, Wel­sche Nuß, Wel­scher Bal­dri­an, Wel­scher Fen­chel, Welsch­frau­en­kraut, klei­nes, Welsch­harn­kraut, Welsch­hir­se, Welsch­kirsch­baum, Welsch­knob­lauch, Welsch­kör­bel, Welsch­krebs­blu­men, Welschla­ven­del, Welsch­lin­sen­baum, Wel­sch­nes­sel, Wel­schos­ter­lu­zey, Welsch­pe­ter­si­lie, Welsch­pim­per­nüß­lein, Welsch­pim­pi­nel­le, Welsch­quen­del, Welschstö­chas­kraut, Welsch­veil, Welsch­veil­wurz, Welsch­zey­laut, Wen­del­blum­ophrys, Wen­di­scherd­rauch, Wenig­grün, Wer­bel­dost, Werft­wei­de, Wer­gen­kruth, Wer­muth, gemei­ner, Wer­muth, gro­ßer, Wer­muth, klei­ner, Wer­muth, pon­ti­scher, Wer­muth, römi­scher, Wer­muth, wel­scher, Wer­muth, Wer­muth­bei­fuß, Wer­muth­salz, Wesch­ha­ge­but­ten, Wes­muth, Wes­sermei­chen, Wet­scher­lewetsch, Wet­ter­klee, Wet­ter­kraut, Wet­ter­rös­lein, Wet­ter­ro­se, Wetz­stein­kraut, Wey­en­fuß, Wey­ern­uß, Wey­er­ro­se, Wey­graß, Weyh­rauch, Weyr­kraut, Wha­le, White beam, White Been, White Dit­ta­ny, White hore­hound, White lead, White mai­den­hair, White Ora­che, White root, White Syringa, White thif­le, White thorn, White­le­af-tree, Whort­le-ber­ries; Marsh, Wick­boh­ne, Wicken­lin­se, Wid­der, Wider­gift, Wider­stoß, Widert­hon, gül­de­ner, Widert­hon, rother, Widert­hon, wei­ßer, Widert­hon, Widert­hon­milz­farn, Wiech­seln, Wied­blu­me, Wie­der­her­stel­lung, Wie­der­stoß, rother, Wie­der­stoß, Wie­dert­hon, Wie­der­tod, Wied­rös­lein, Wien­ran­ken­wa­ter, Wie­sen­be­to­nie, Wie­sen­blu­me, Wie­sen­blut, Wie­sen­bocks­bart, Wie­sen­brand, Wie­sen­die­gel, Wie­sen­do­cke, Wie­sen­flachs, Wie­sen­ga­raf­fel, Wie­sen­geld, Wie­sen­hahne­fuß, Wie­sen­klee, Wie­sen­knopf, Wie­sen­kö­ni­gin, Wie­sen­k­res­se, Wie­sen­k­reß­gauch­blu­me, Wie­sen­küm­mel, Wie­sen­kuh­wei­zen, Wie­sen­lat­tich, Wie­sen­nel­ken­gras, Wie­sen­pim­pi­nel­le, gro­ße, Wie­sen­ra­n­un­kel, Wie­sen­rau­te, Wie­sen­rau­te­heil­blatt, Wie­sen­sa­fran, Wie­sen­sal­bei, Wie­sen­stein­brech, Wie­sen­wol­le, Wie­sen­zit­ter­gras, Wild basil, Wild Bugloss, Wild Ceci­ly, Wild Dill, Wild flax, Wild gar­lick, Wild Naphew, Wild navew, Wild pine, Wild rue, Wild tan­sy, Wild thy­me, Wildamp­fer, Wild­an­ge­lik, Wildau­rin, Wild­bal­sam­kraut, Wild­di­p­tam, Wild­d­ost, Wil­de Brust­bee­ren, Wil­de Kas­ta­nie, Wil­de Mün­ze, Wil­der Aurin, Wil­der Klee, Wil­der Schwarz­ko­ri­an­der, Wild­gal­gant, Wild­gar­be, Wild­heil­geist­wurz, Wild­im­ber, Wil­dings, Wild­jas­min, Wild­jo­han­nis­brod­baum, Wild­käl­ber­kropf, Wild­kap­per, Wild­kat­zen­fett, Wild­kat­zen­kraut, Wild­kirch­isop, Wild­kör­bel, Wild­lä­pelb­lä­der, Wild­la­krit­zen, Wild­lauch, Wild­li­li­en, Wild­löf­fel­kraut, Wild­mal­ve, Wild­m­an­gold, Wild­mohn, Wild­mo­rel­le, Wild­mut­ter­kraut, Wild­myr­te, Wild­nat­ter­kopf, Wild­nieß­kraut, Wild­nieß­wurz, Wil­doch­senzun­ge, Wild­öl­baum­gum­mi Elemi, Wild­öl­baum­harz Elemi, Wild­pe­ter­si­lie, Wild­po­lei, Wild­rha­bar­ber, Wildrit­ter­sporn, Wild­ro­sen, Wildros­ma­rin, Wild­sa­flor, Wild­sa­fran, Wild­sal­bei, Wilds­al­lat, Wild­sen­s­blät­ter, Wild­si­sym­ber, Wild­spar­gen, Wild­stick­wur­zel, Wild­thy­mi­an, Wild­ve­he­dis­tel, Wild­waid, Wild­zitt­wer, Wild­zwie­bel, Wil­ge, Wil­gen­baum, Wil­len­fahr, Wil­low, bay-lea­ved, Wil­low, com­mon, Wil­low, sweet, Wil­low-herb, spik­ed, Wind­blu­me, schwärz­lich­te, Wind­blu­me, schwar­ze, Wind­blu­me, Win­de, gro­ße, Win­de, klei­ne, Win­de, schar­fe, Win­de, ste­hen­de, Wind­flower, Wind­ofen, Wine, wild, Win­ter cher­ry, Win­ter cres­ses, Win­tera aro­ma­ti­ca, Murr, Win­ter­anus cor­tex spu­ri­us, Win­ter­anus cor­tex, Win­ter­bee­re, Win­ter­be­te, Win­ter­blu­me, Win­ter­grün, ein­blü­miges, Win­ter­grün, rund­blät­te­ri­ges, Win­ter­grün, Win­ter­isop, Win­ter­kir­sche, Win­ter­kres­se, Win­ter­ro­sen, Win­ters Kanehl, Win­ters Rin­de, Win­ters Zimmt, Win­ter­sa­turei, Win­ter­sche Rin­de, Win­ter­wei­zen, Wir­bel­dost, Wir­bel­dos­t­bett­pfos­te, Wir­bel­krau­se­mün­ze, Wir­bel­ohr­kraut, Wirk un Masch, Wis­muth, Wis­muth­blu­men, Wis­muth­kalk, Wis­muth­nie­der­schlag, gelb­li­cher, Wis­muth­nie­der­schlag, Wis­mut­hum, Wis­muthweiß, Wit­scher­ling, Wit­ten­di­cken­damm, Wit­ten­do­rant, Wit­ten­en­zi­an, Wit­ten­ga­lit­zen­s­teen, Wit­ten­herz­pul­ver, Wit­ten­kop­per­veil, Wit­ten­kop­per­wa­ter, Wit­ten­li­li­en­köp­pe, Wit­ten­luchs, Wit­ten­müm­mel­ke, Wit­ten­nacht­schat­ten­schwe­de, Witte­no­gen­nix, Witte­no­gens­teen, Wit­ten­sankt­pe­ter­s­kooken, Wit­ten­schmink­wör­teln, Wit­ten­sie­densal­ve, Wit­ten­vik­trill, Wit­ten­voß­sal­ve, Wit­ten­wör­mi­kenöl, Wit­ten­wor­mik­ensalt, Wit­wen­blu­men, Woad, Wörm­kruth, Wör­teln un Körn, Wohl­ge­muth, gemei­nes, Wohl­ge­muth, klei­nes, Wohl­ge­muth, kre­ti­scher, Wohl­ge­muth, Wohl­rie­chend Filz­kraut, Wohl­rie­chend Woll­kraut, Wohl­rie­chen­de Näge­lein, Wohl­rie­chen­de Schlüs­sel­blu­me, Wohl­rie­chen­der Asant, Wohl­ver­leih, Wolf-wort, Wolf, Wolfs­bane, roman, Wolfs­bane, who­le­so­me, Wolfs­bane, Wolfs­bast, Wolfs­beer, Wolfs­boh­ne, Wolfs­f­art, Wolfs­fist, Wolfs­fuß, Wolfs­gift, Wolfs­klaue, Wolfs­kraut, Wolfs­lun­ge, Wolfs­milch, Wolfs­sack­boh­ne, Wolfs­scha­den, Wolfs­scho­ten, Wolfs­stre­el, Wolfs­sturm­hut, Wolf­st­app, Wolfs­trapp, Wolfs­wi­cke, Wolfs­wur­zel, blaue, Wolfs­wur­zel, gel­be, Wolfs­wur­zel, heil­sa­me, Wolfs­wur­zel, Woll­dis­tel, Woll­kraut, breit­blät­te­rich­tes, Woll­kraut, schmal­blät­te­rich­tes, Woll­kraut, schwar­zes, Woll­kraut, Woll­roß­huf, Wol­ver­lei, Wood-beto­ny, Wood-bind, Wood-lice, Wood-roof, Wood-sage, Wood-sor­rel, Wood-sour, Woo­dy Nights­ha­de, Worm-bark, Worm-seed, Worm­wood, com­mon, Worm­wood, roman, Worm­wood, sea, Wound-wort, Wrang­kruth, Wrik­sal­ve, Wucher­blu­me, Wür­ge­kraut, Wür­ge­rich, Wür­ger­ling, Würg­ling, Wür­ze, eng­li­sche, Wür­ze, neue, Würz­ko­ri­an­der, Würz­kraut, Würz­nä­ge­lein, Würz­nel­ken, Würz­ried, Würz­va­nil­le, Wüt­he­rich, gif­ti­ger, Wüt­he­rich, Wüth­scher­ling, Wüt­zer­ling, Wul­lich, Wull­kraut, Wund Zysche, Wun­der­baum, gro­ßer, Wun­der­baum, Wun­der­holz, Wun­der­kör­ner, Wun­der­pfef­fer, Wun­der­salz, glau­be­ri­sches, Wund­glöck­lein, Wund­holz, Wund­klee, gel­ber, Wund­klee, Wund­kraut, gül­de­nes, Wund­kraut, heid­ni­sches, Wund­kraut, sara­ze­ni­sches, Wund­kraut, Wund­kraut­woll­blu­me, Wund­lat­tich, Wun­do­der­men­nig, Wund­rau­te, Wund­sanik­el, Wund­schier­ling, Wund­wurz, Wun­nebaum, Wurm­bei­fuß, Wurm­farn, Wurm­gän­se­fuß, Wurm­gal­ler­te, Wurm­gras, Wurm­kon­ser­ve, Wurm­kraut, ame­ri­ka­ni­sches, Wurm­kraut, Wurm­mel­te, Wurm­rin­de, Wurm­sa­men (1), Wurm­sa­men, Wurmspi­ge­lie, Wurm­tang, Wurm­tod, Wurm­tüp­fel­farn, Wurm­wur­zel, ame­ri­ka­ni­sche, Wurm­wur­zel, Wurst­kraut, Wurz, Wur­zel, süße, Wur­zel­baum, Wur­zeln, fünf eröf­nen­de, Wur­zeln, Wur­zel­pas­ti­nak, Wur­zel­su­mach, Wut­h­bee­re, Wut­h­schier­ling

Hinweis:

  • Samu­el Hah­ne­manns, der Arz­nei­ge­lahrt­heit Dok­tors und Mit­glie­des eini­ger gelehr­ten Gesell­schaf­ten, Apo­the­ker­le­xi­kon, Ers­ten Theils ers­te Abt­hei­lung: A‑E, Ers­ten Theils zwei­te Abt­hei­lung: F‑K, Zwei­ten Theils ers­te Abt­hei­lung: L‑P, Zwei­ten Theils zwei­te Abt­hei­lung: Q‑Z, Leip­zig: Sieg­fried Lebrecht Cru­si­us, 1793, 1795, 1798, 1799.
  • “Alle die ein­fa­chen Mit­tel, wel­che von Anfan­ge die­ses bald zu Ende gehen­den Jahr­hun­derts an bis auf die neu­es­ten Zei­ten offi­zi­nell, oder sonst gebräuch­lich waren, auch die nur von eini­gen Aerz­ten ange­wen­de­ten, so wie die­je­ni­gen, wel­che als Haus­mit­tel einen ansehn­li­chen Ruf erhiel­ten, suche ich hier aufzustellen.”

Lexi­kon Index­sei­ten (alpha­be­tisch):
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z