Hahnemanns Apothekerlexikon Übersicht T

Hahnemanns Apothekerlexikon
vorheriges KapitelInhaltsverzeichnisnächstes Kapitel

Taa­sche, Tabac de Mexi­que, Tabac de Vir­gi­nie, Taba­cum, Tabak, Tabel­lae, Tablet­tes de poche, Tablet­tes, Tabour­et à ber­ger, Tabour­et, Tabu­lae, Tabu­landi con­sis­ten­tia, Taca­ma­hac en coques, Taca­ma­hac en mas­ses, Taca­ma­hac, Taca­ma­ha­ca com­mu­nis, Taca­ma­ha­ca in tes­tis, Taca­ma­ha­ca sub­li­mis, Taca­ma­ha­ca, Taca­maque, Tache­nia­ni­sche Sal­ze, Tache­ni­sche Sal­ze, Tackel­skör­ner, Tacken­kruth, Täfel­chen, Täschel­kraut, Täschelkres­se, Täu­mel, Tafel­lack, Tafel­ver­bin­dung, Taf­fia, Tag und Nacht­blu­me, Tag und Nacht­kraut, Tage­tes erec­ta, Tage­tes, Tag­gen­kruth, Tag­gen­sal­ve, Tag­gen­wör­teln, Tag­leuch­te, Taka­ma­hak, Taka­ma­hak­fa­ga­ra, Taken­kruth, Tal­cum argen­te­um, Tal­cum aure­um, Tal­cum cos­me­ti­cum, Tal­cum, Talg, Tali lepo­ris, Talin­ken­baum, Talitron, Talk, Talk­stein, Tal­pa euro­paea, Tal­pa, Tamala­pa­trum, Tama­rin, Tama­rin­den, Tama­rin­den­mark, Tamarin­dus indi­ca, Tama­ris com­mu­ne, Tama­ris d’al­le­ma­gne, Tama­ris, Tama­risc de Nar­bon­ne, Tama­ri­sci cor­tex, Tama­ri­sci her­ba, Tama­ri­sci radi­cis cor­tex, Tama­rix gal­li­ca, Tama­rix ger­ma­ni­ca, Tame-poi­son, Tamel, Tamis, Tam­nus, Tamus com­mu­nis, Tanace­tum afri­ca­num, Tanace­tum agres­te, Tanace­tum album, Tanace­tum Bal­sa­mi­ta, Tanace­tum hor­ten­se, Tanace­tum odo­ra­tum, Tanace­tum vul­ga­re, Tanace­tum, Tanai­se, Tanai­sie ordi­naire, Tanai­sie, Tanca­rel­len, Tane­sie, Tang, Tangs­ode, Tann­äp­fel, Tan­ne, gemei­ne, Tan­ne, kana­di­sche, Tan­ne, rothe, Tan­nen­knos­pen, Tan­nen­kol­ben­moos, Tan­nen­spros­sen, Tan­nen­zap­fen, Tan­nen­zap­fen­öl, Tan­sy, wild, Tan­sy, Tap­sie batar­de, Tap­sus, Tar of bar­ba­does, Tar, Tarant, blau­er, Tàra­spic, Tar­a­xa­cum, Tarc, Tar­chon, Tareo­le, Tar­no­tes, Tar­pen­till, Tar­pen­tin­kruth, Tar­ret­te, Tar­ta­ri cre­mor, Tar­ta­ri crystal­li, Tar­ta­ri ole­um per deli­qui­um, Tar­ta­ri sal, Tar­ta­ri ter­ra foli­a­ta, Tar­ta­ri tinc­tu­ra, Tar­ta­rus albus, Tar­ta­rus anti­mo­nia­lis, Tar­ta­rus anti­mo­nia­tus, Tar­ta­rus bora­xa­tus, Tar­ta­rus cal­careus, Tar­ta­rus cha­ly­bea­tus, Tar­ta­rus citra­tus, Tar­ta­rus depur­a­tus, Tar­ta­rus eme­ti­cus, Tar­ta­rus essen­ti­fi­ca­tus, Tar­ta­rus mar­tia­lis, Tar­ta­rus rege­ne­ra­tus, Tar­ta­rus solu­bi­lis Ang­lorum, Tar­ta­rus solu­bi­lis Ger­man­o­rum, Tar­ta­rus solu­bi­lis, Tar­ta­rus sti­bia­tus, Tar­ta­rus tar­ta­ri­sa­tus, Tar­ta­rus vitrio­la­tus Stahlii, Tar­ta­rus vitrio­la­tus, Tar­ta­rus, tar­ta­ri­sa­tus anti­mo­nia­tus, Tar­ta­rus, Tartre solu­b­le, Tartre, Taschen­kraut, Taschen­krebs, Taschen­kruth, Taschen­pfef­fer, Tat­u­ra, Tau­ben­es­sel, gel­be, Tau­ben­es­sel, Tau­ben­fuß, Tau­ben­kör­bel, Tau­ben­kraut, Tau­ben­krau­tei­se­rich, Tau­ben­kropf, Tau­ben­krop­ferd­rauch, Tau­ben­lieb, Tau­ben­rock, Tau­ben­wei­zen, Tau­ber­korn, Taub­hanf, Taub­torn, Tau­mel­korn, Tau­mel­lolch, Tau­pin­am­bours, Tau­send­blatt, Tau­send­gül­den­en­zi­an, Tau­send­gül­den­flock­blu­me, Tau­send­gül­den­kraut, gro­ßes, Tau­send­gül­den­kraut, klei­nes, Tau­send­gül­den­kraut, Tau­send­kno­ten, Tau­send­kör­ner­kraut, Tau­send­korn, Tau­send­schön, Tau­send­schön­chen, Tau­send­schön­mas­lie­be, Tax­baum, Taxi axun­gia, Taxus bac­ca­ta, Tea, Teasel, Teco­ma­ha­ca, Tee­gel­sten­öl, Teich­li­lie, Teig­ne de Thim, Tele­phi­um mon­to­sum, Tele­phi­um vul­ga­re, Tele­phi­um, Tely­phtam­num, Tem­pel­öl, Temp­li­num ole­um, Ten­akel, Ten­che, Ten­ngras, Ter­ben­thin, gekoch­ter, Ter­ben­thin, gemei­ner, Ter­ben­thin, kana­di­scher, Ter­ben­thin, straß­bur­ger, Ter­ben­thin, vene­di­scher, Ter­ben­thin, zypri­scher, Ter­ben­thin, Ter­ben­thin­baum, Ter­ben­thin­geist, Ter­ben­thin­öl, äthe­ri­sches, Ter­ben­thin­öl, Ter­ben­thin­pis­ta­zie, Ter­ben­thin­spi­ri­tus, Ter­di­na, Ter­eben­thi­ne com­mu­ne, Ter­eben­thi­ne de Chio, Ter­eben­thi­ne de Stras­bourg, Ter­eben­thi­ne de Veni­se, Ter­eb­in­thi­na argen­to­ra­ten­sis, Ter­eb­in­thi­na cana­den­sis, Ter­eb­in­thi­na coc­ta, Ter­eb­in­thi­na com­mu­nis, Ter­eb­in­thi­na cypria, Ter­eb­in­thi­na de Chio, Ter­eb­in­thi­na de Cypro, Ter­eb­in­thi­na lari­gna, Ter­eb­in­thi­na vene­ta, Ter­eb­in­thi­na, Tere­ni­abin, Ter­ra absor­bens, Ter­ra alca­li­na, Ter­ra alu­mi­no­sa, Ter­ra argil­lacea, Ter­ra Cate, Ter­ra Catechu, Ter­ra cre­po­la, Ter­ra dam­na­ta, Ter­ra foli­a­ta tar­ta­ri anti­mo­nia­ta, Ter­ra foli­a­ta tar­ta­ri crystal­li­sa­ta, Ter­ra foli­a­ta tar­ta­ri, Ter­ra lem­nia, Ter­ra meli­taea, Ter­ra meri­ta, Ter­ra muri­ti­ca, Ter­ra pond­e­ro­sa muria­ta, Ter­ra pond­e­ro­sa sali­ta, Ter­ra pond­e­ro­sa vitrio­la­ta, Ter­ra pond­e­ro­sa, Ter­ra Sanc­ti Pau­li, Ter­ra Sanc­ti Rulandi, Ter­ra sigil­la­ta alba gold­ber­gen­sis, Ter­ra sigil­la­ta alba tur­ci­ca, Ter­ra sigil­la­ta de Mal­tha, Ter­ra sigil­la­ta gri­sea sile­sia­ca, Ter­ra sigil­la­ta lutea stri­go­ni­en­sis, Ter­ra sigil­la­ta meli­ten­sis, Ter­ra sigil­la­ta rubra tur­ci­ca, Ter­ra sigil­la­ta, Ter­ra sile­sia­ca, Ter­ra tri­po­li­ta­na, Ter­ra tur­ci­ca, Ter­ra viri­dis, Ter­ra vitrio­li dul­cis, Ter­ra­ja­po­nica, Terre de tri­po­lis, Terre lem­ni­en­ne, Terre noix, Terre sigil­lée, Ter­ret­te, Ter­solla, Ter­tian­aire, Ter­tiana­ria, Ter­ti­an­kraut, Ter­ti­an­schild­kraut, Ter­zolla, Test­ae con­charum, Test­ae ost­re­ar­um, Test­ae ovor­um strut­hio­nis, Test­ae ovor­um, Testi­cu­le de chien, Testi­cu­lus hir­ci­nus, Testi­cu­lus minor odo­ra­tus, Testi­cu­lus Sacer­do­tis, Tes­tu­do orbicu­la­ris, Tes­tu­do, Tetra­go­nia, Tetra­hit her­ba­riorum, Teu­cri­um Botrys, Teu­cri­um capi­ta­tum, Teu­cri­um Cha­maedrys, Teu­cri­um Cha­m­a­epi­tys, Teu­cri­um cre­ti­cum, Teu­cri­um fla­vum, Teu­cri­um fru­ti­cans, Teu­cri­um Iva, Teu­cri­um Marum, Teu­cri­um mon­ta­num, Teu­cri­um Poli­um, Teu­cri­um Scor­di­um, Teu­cri­um Scor­odo­nia, Teu­cri­um ver­um, Teu­cri­um vul­ga­re, Teu­cri­um, Teu­fels­ab­biß, Teu­fels­au­ge, Teu­fels­bee­ren, Teu­fels­blau­en, Teu­fels­dreck, Teu­fels­fluch, Teu­fels­flucht, Teu­fels­kir­sche, Teu­fels­milch, Teu­fels­pe­ter­lein, Teu­fels­raub, Teu­fels­wur­zel, Teutsch­ahorn, Teutsch­bä­ren­klau, Teutsch­cos­tus, Teut­sching­ber, Teutsch­pfef­fer, Tey­en­der­lei Sal­ve, Tha­lic­trum cana­dense, Tha­lic­trum Cor­nu­ti, Tha­lic­trum fla­vum, Tha­lic­trum, Tha­lie­trum, Tha­litron com­mun, Tha­litron, Thap­sia foet­ida, Thap­sia gar­ga­ni­ca, Thap­sia, Thap­sus bar­ba­tus, Thap­sus foe­mi­na, Thap­sus mas, Tha­ra­spic com­mun, Tha­ra­spic, Thé boye, Thé de la mer du Sud, Thé de l’Eu­ro­pe, Thé de Mis­si­s­i­pi, Thé du mexi­que, Thé vert, Thé, Thea Bohea, Thea caesarea, Thea fus­ca, Thea roma­na, Thea sile­sia­ca, Thea viri­dis, Thea, Theae rubrae her­ba, The­bai­cum extra­c­tum, The­bai­sches Extrakt, Thée, Thee­blü­t­he, Thee­bou, Thee­eh­ren­preiß, Theer, Theer­was­ser, Thees­eckel­blu­me, Theestrauch, The­ly­ph­to­ri­um, Theo­b­ai­cum, Theo­broma Cacao, Ther­eb­in­thi­na, The­ri­ak­senf, The­ri­ak­wur­zel, deut­sche, The­ri­ak­wur­zel, Thier­fett, Thier­lein, Thl­aspi alli­ace­um, Thl­aspi arven­se, Thl­aspi bis­cu­ta­tum, Thl­aspi bisul­ca­tum, Thl­aspi Bur­sa pas­to­ris, Thl­aspi cam­pest­re, Thl­aspi Can­diae, Thl­aspi cly­pea­tum, Thl­aspi cre­ti­cum, Thl­aspi fatu­um, Thl­aspi lati­us, Thl­aspi vul­ga­re, Thl­aspi, Thl­aspi­di­um, Tho­gemak­te grau­en Dunst, Tho­gemak­te Klö­ckel­ken, Tho­gemak­te Prinz­me­tall, Tho­gemak­te Quick­sül­ver, Tho­gemak­te Schwe­fel, Tho­gemak­te Staf­adri­an, Tho­gemak­te Stipstap, Tho­gemak­te Stör­gruß, Tho­gemak­te Stoof­saat, Tho­gemak­te Tar­pen­tin, Tho­gemak­te Trip­ma­dam, Tho­gemak­te Trip­trap, Tho­gemak­te Tuti­an, Tho­grö­del, Tho­gröl­wa­ter, Tho­mas­zu­cker, Thon­vi­tri­ol­salz, Thorn-apple, Thra­si vero­nen­si­um, Thra­si, Throat wort, Throw-wax, Thüm­melt­hy­mi­an, Thu­ja, Thu­ni­s­blu­me, Thu­ris cor­tex, Thu­ris gum­mi, Thu­ris man­na, Thu­ris mica, Thus album testi­cu­la­tum, Thus album vul­ga­re, Thus cor­ti­co­sum, Thus foe­mi­ni­num, Thus gra­nu­lo­sum, Thus judae­orum, Thus mas­cu­li­num, Thus mas­cu­lum, Thus ter­rae, Thus vul­ga­re, Thus, Thut­ia, Thu­ya occi­den­ta­lis, Thym com­mun, Thym de Can­die, Thym de Cre­te, Thym des jard­ins, Thym sau­va­ge ordi­naire, Thy­mal­lus, Thym­bra vera, Thym­dot­ter, Thy­mel, Thy­me­laea foli­is lini, Thy­me­laea mon­spe­li­a­ca, Thy­me­laea vera, Thy­me­laea, Thy­me­lie de Mont­pel­lier, Thy­mel­len, Thy­mi­ama­tis cor­tex, Thy­mi­an, gemei­ner, Thy­mi­an, kre­ti­scher, Thy­mi­an, wah­rer, Thy­mi­an, wil­der, Thy­mi­an, Thy­mi­an­sa­turei, Thym­sai­te, Thym­sei­de, Thy­mum, Thy­mus Aci­nos, Thy­mus alpi­nus, Thy­mus capi­ta­tus, Thy­mus citra­tus, Thy­mus masti­chi­na, Thy­mus Ser­pyl­lum, Thy­mus vul­ga­ris, Thys­se­li­num, Tie­gel, Tigil­la, Tig­lia gra­na, Tig­lii gra­na, Tig­na­me, Tilia euro­paea, Tilia, Tili­chery bark, Tili­ot, Til­lau, Till­eul, Til­li gra­na, Til­lot, Tin, Tin­cal, Tin­car, Tinc­to­ri­us flos, Tinc­tu­ra acris Deh­nii, Tinc­tu­ra anti­mo­nii acris, Tinc­tu­ra anti­mo­nii Hux­ha­mi, Tinc­tu­ra anti­mo­nii nigra, Tinc­tu­ra anti­mo­nii regu­li­na, Tinc­tu­ra anti­mo­nii sapo­na­ta, Tinc­tu­ra anti­mo­nii tar­ta­ri­sa­ta, Tinc­tu­ra com­po­si­ta, Tinc­tu­ra mar­tis ace­to­sa, Tinc­tu­ra mar­tis adstrin­gens, Tinc­tu­ra mar­tis ape­ri­ti­va, Tinc­tu­ra mar­tis aurea, Tinc­tu­ra mar­tis cydo­nia­ta, Tinc­tu­ra mar­tis in spi­ri­tu­s­a­lis, Tinc­tu­ra mar­tis Myn­sich­ti, Tinc­tu­ra mar­tis poma­ta, Tinc­tu­ra mar­tis tar­ta­ri­sa­ta, Tinc­tu­ra mar­tis toni­co-ner­vina, Tinc­tu­ra mar­tis, Tinc­tu­ra metall­orum, Tinc­tu­ra ner­vi­no­to­ni­ca, Tinc­tu­ra salis tar­ta­ri Har­vaei, Tinc­tu­ra salis tar­ta­ri Hel­mon­ti­a­na, Tinc­tu­ra sim­plex, Tinc­tu­ra tar­ta­ri, Tinc­tu­ra, Tinera­ria, Tin­kal, Tink­tur, Tin­ten­fisch, Tin­ten­wurm, Tithy­ma­le des marais, Tithy­ma­lus cha­ra­ci­as, Tithy­ma­lus fru­ti­co­sus ger­ma­ni­cus, Tithy­ma­lus lati­fo­li­us, Tithy­ma­lus mari­ti­mus, Tithy­ma­lus, Toat-flax, Toat, Tobak, Toden­blu­me, Toden­es­sel, Toden­grün, Toden­kopf des Vitri­ols, Toden­kopf, Toden­kopf­moos, Toden­kraut, Toden­moos, Toden­rau­te, Toden­vio­le, Tod­tern, Töbe­rich, Töl­pel­chens­baum, Toll­ap­fel, Toll­bee­ren, Toll­ker­bel, Toll­kir­sche, Toll­kör­ner, Toll­kraut, Tolls­tech­ap­fel, Toll­wur­zel, Tolui­fera Bal­sa­mum, Tolut­a­nus bal­sa­mus, Ton­ner, Tooth wort, Topf­beer­zäun­ling, Tophus Osteo­col­la, Topin­am­bours, Tops of pop­pies, Tor­be­don, Tor­dy­li­um minus, Tor­dy­li­um offi­ci­na­le, Torf, Torf­myr­te, Tor­men­till, Tor­men­til­la erec­ta, Tor­men­til­la, Tor­men­til­le, Tor­mi­g­ne, Tor­na solis coe­ru­lea, Tor­na solis rubra, Tor­na solis, Tor­re­fac­tio, Tor­tel­le, Tos­tio, Tota bona, Tota sana, Touch me not, Tour­men­til­le, Tour­ne­sol bleu, Tour­ne­sol en pain, Tour­ne­sol en pâte, Tour­ne­sol en pierre, Tour­ne­sol rouge, Tour­ne­sol, blau­er, Tour­ne­sol, rother, Tour­ne­sol, Tout-epi­ce, Tou­te-bon­ne sau­va­ge, Tou­te-bon­ne, Tou­te-sai­ne, Tra­che­li­um, Tränk­chen, Tra­ga­can­tha, Tra­ga­cant­hae gum­mi, Tra­gant, schaft­lo­ser, Tra­gant, wah­rer, Tra­gant, Tra­gant­bocks­dorn, Tra­gant­sch­leim, Tra­gea, Tra­ge­d­os­ten, Tra­gema, Tra­gi­um grae­cum, Trag­o­po­gon Arti­si, Trag­o­po­gon por­rif­o­li­um, Trag­o­po­gon pra­ten­se, Trag­o­po­gon, Tra­go­riga­num cre­ti­cum, Tra­go­se­li­num minus, Tra­go­se­li­num petrae­um, Tra­go­se­li­num, Tra­gum, Trainas­se, Tra­pa natans, Trau­ben­chris­tof­fel, Trau­ben­farn, Trau­ben­gän­se­fuß, Trau­ben­ga­man­der, Trau­ben­hya­zin­the, Trau­ben­kir­sche, Trau­ben­kraut, klei­nes, Trau­ben­kraut; mexi­ka­ni­sches, Trau­ben­kraut, Trau­ben­wei­de, Trauf­kraut, Treacle Mus­tard, Treck­plas­ter, Tréf­le bitu­mi­neux, Tréf­le de Cas­tor, Tréf­le d’eau, Tréf­le des Champs, Tréf­le des marais, Tréf­le hae­morhoi­dal, Tréf­le mus­qué, Tréf­le sau­va­ge jau­ne, Tre­foil, sweet, Tre­foil, Treib­kör­ner, Treib­kraut, Treib­wurz, Tre­mel­la Nos­toc, Tri­bu­le aqua­tique, Tri­bu­le com­mun, Tri­bu­le ter­rest­re, Tri­bu­lus aqua­ti­cus, Tri­bu­lus ter­restris, Tri­chechus Mana­tus, Tri­chi­tes, Tricho­ma­nes, Trieb­vio­le, Trif­o­li­a­ta palu­do­sa, Trif­o­li­um ace­to­sum, Trif­o­li­um album, Trif­o­li­um anti­scor­bu­ti­cum, Trif­o­li­um aqua­ti­cum, Trif­o­li­um arven­se, Trif­o­li­um aure­um, Trif­o­li­um bitu­mi­no­sum, Trif­o­li­um cas­to­ris, Trif­o­li­um cer­vinum, Trif­o­li­um cor­ni­cu­la­tum, Trif­o­li­um fibrinum, Trif­o­li­um fra­ga­ri­um, Trif­o­li­um hae­mor­rhoi­da­le, Trif­o­li­um lag­opus, Trif­o­li­um lepo­rinum, Trif­o­li­um Meli­lo­tus offi­ci­na­lis, Trif­o­li­um Meli­lo­tus, coe­ru­lea, Trif­o­li­um odo­ra­tum, Trif­o­li­um palu­do­sum, Trif­o­li­um palust­re, Trif­o­li­um pra­ten­se, Trif­o­li­um repens, Trif­o­li­um rubrum, Trif­o­li­um sili­quo­sum, Tri­go­nella Foe­num grae­cum, Tri­ner­via, Tri­ni­ta­tis flo­res, Trio­s­teo­sper­mum, Trio­s­te­um per­fo­li­a­tum, Tri­pe-Madame, Tri­pel, Tri­pe­l­er­de, Trip­ma­dam­fett­hen­ne, Tri­po­lis, Tri­po­li­ta­na ter­ra, Tri­po­li­um, Trip­trap­t­rull, Tri­sen­et, Tris­sa­go, Tri­ti­cum hyber­num, Tri­ti­cum repens, Tri­tu­ra­tio, Tro­chi­sci, Tro­cken­bo­den, Trock­nen, Trock­ner Vir­niß, Tro­ë­ne, Tro­paeo­lum majus, Tro­paeolum­mi­nus, Trop­fen, Hoff­man­ni­sche, wei­ße, Trop­fen, Lamot­ti­sche, Trop­fen, Tropf­wurz, True-love, Trüf­fel, Truff­le d’eau, Trut­ten­fuß, Trut­ten­mehl, Tuber Gulo­sorum, Tuber ter­rae, Tube­ra cer­vina, Tube­ra edu­lia, Tube­ra nobi­lia, Tube­ra, Tubera­ria, Tubi inter­me­dii, Tubu­la­ria Ace­tabu­lum, Tubu­la­ria, Tubu­la­tre­tor­te, Tubu­li­rung, Tue-chien, Tue-loup, bleu, Tür­ken­bund, Tür­ken­bund­li­lie, Tür­ken­kopf, Tür­ken­me­lis­se, Tür­ki­sche Rau­te, Tür­ki­scher Bei­fuß, Tür­ki­scher Bund, Tür­ki­scher Hanf, Tür­ki­scher Hol­lun­der, Tüsche, Tuni­ca hor­ten­sis, Tuni­ca syl­vestris, Tuni­ca, Tunis­blu­me, Tun­ran­ken, Tun­riet­wör­teln, Tur­bit, Tur­bith gar­ga­ni­ca, Tur­bith spu­ri­um, Tur­bith vege­ta­bi­le, Tur­bith, mine­ra­li­scher, Tur­bith, wei­ßer, Tur­bith, Tur­bith­kraut, Tur­biththap­sie, Tur­bi­thwin­de, Tur­bi­thwur­zel, Tur­bo rugo­s­us, Turio­nes abie­tis, Turio­nes aspa­ra­gi, Turio­nes lupu­li, Turio­nes pini, Turio­nes sam­bu­ci, Turm­e­ric, Tur­pe­t­hum album, Tur­pe­t­hum mine­ra­le, Tur­pe­t­hum nigrum, Tur­pe­t­hum vege­ta­bi­le, Tur­pe­t­hum ver­um, Tur­pe­t­hum, Tur­quet­te, Tur­tooths bar­gas­ham, Tus­ai, Tus­si­la­ge, Tus­si­la­go alba, Tus­si­la­go alpi­na, Tus­si­la­go Far­fa­ra, Tus­si­la­go fri­gi­da, Tus­si­la­go mon­ta­na, Tus­si­la­go Peta­si­tes, Tus­si­la­go, Tutia alex­an­dri­na, Tutia prae­pa­ra­ta, Tutia, Tutie, Tutsan, Tut­tie, Twalk, Tway bla­de, Twie­sel­bee­ren, Typhi cer­vi­ni

Hinweis:

  • Samu­el Hah­ne­manns, der Arz­nei­ge­lahrt­heit Dok­tors und Mit­glie­des eini­ger gelehr­ten Gesell­schaf­ten, Apo­the­ker­le­xi­kon, Ers­ten Theils ers­te Abt­hei­lung: A‑E, Ers­ten Theils zwei­te Abt­hei­lung: F‑K, Zwei­ten Theils ers­te Abt­hei­lung: L‑P, Zwei­ten Theils zwei­te Abt­hei­lung: Q‑Z, Leip­zig: Sieg­fried Lebrecht Cru­si­us, 1793, 1795, 1798, 1799.
  • “Alle die ein­fa­chen Mit­tel, wel­che von Anfan­ge die­ses bald zu Ende gehen­den Jahr­hun­derts an bis auf die neu­es­ten Zei­ten offi­zi­nell, oder sonst gebräuch­lich waren, auch die nur von eini­gen Aerz­ten ange­wen­de­ten, so wie die­je­ni­gen, wel­che als Haus­mit­tel einen ansehn­li­chen Ruf erhiel­ten, suche ich hier aufzustellen.”

Lexi­kon Index­sei­ten (alpha­be­tisch):
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z