Hahnemanns Apothekerlexikon Übersicht A

Hahnemanns Apothekerlexikon
vorheriges KapitelInhaltsverzeichnisnächstes Kapitel

a, Aal, Aal­bee­re, Aal­rup­pe, Aaronswur­zel, Abbiß, Abbißska­bio­se, Abdamp­fen, Abdampf­ge­schir­re, Abdampf­scha­len, Abdüns­ten, Abel­mosch, Abel­mo­schi semi­na, Abel­mosch­kör­ner, Abel­mo­schus, Aberau­te, Aber­lauch, Abgie­ßen, Abhel­len, Abies alba, Abies ame­ri­ca­na, Abies foe­mi­na, Abies mas, Abies rubra, Abie­tis cymae, Abie­tis turio­nes, Abklä­ren, Abknis­tern, Abko­chung, Abrant, Abrau­chen, Abri­ko­sen, Abrota­num cup­res­sinum, Abrota­num foe­mi­na, Abrota­num mas, Abrota­num mon­ta­num, Abrota­num, Abschäu­men, Absinthe peti­te, Absinthe pon­tique, Absinthe, Absinthi­um alpi­num, Absinthi­um lati­fo­li­um, Absinthi­um majus, Absinthi­um mari­ti­mum, Absinthi­um nobi­le, Absinthi­um pon­ti­cum, Absinthi­um roma­n­um, Absinthi­um san­to­ni­cum, Absinthi­um, Abson­de­rungs­glä­ser, Abs­trac­tio, Absud, Absü­ßen, Absyn­thi­um, Abthon, Abt­hon­milz­farn, Abu­ti­lon, Abzie­hen, Aca­cia aegyp­ti­a­ca, Aca­cia com­mun, Aca­cia faux, Aca­cia ger­ma­ni­ca, Aca­cia grand, Aca­cia nost­ras, Aca­ciae aegyp­ti­a­cae suc­cus, Aca­ciae flo­res, Aca­ciae fruc­tus, Aca­ciae ger­ma­ni­cae suc­cus, Aca­ciae verae suc­cus, Aca­jou, Acan­the, Acan­thii vul­ga­ris her­ba, Acan­thii vul­ga­ris radix, Acan­thi­um, Acan­thus mol­lis, Acan­thus sati­vus, Acan­thus verus, Acan­thus vul­ga­ris, Acar­na, Acci­pi­ter, Ace­mel­la, Acer cam­pest­re, Acer cana­dense, Acer mai­or, Acer minor, Acer pla­ta­noides, Acer pseu­do­pla­ta­nus, Acer rubrum, Acer sac­cha­rinum, Ace­tabu­lum, Ace­taria, Ace­ti crystal­li, Ace­to­sa arven­sis lan­ceo­la­ta, Ace­to­sa foli­is rotun­dis, Ace­to­sa his­pa­ni­ca, Ace­to­sa hor­ten­sis rotun­di­fo­lia, Ace­to­sa rotun­di­fo­lia, Ace­to­sa vul­ga­ris, Ace­to­sa, Ace­to­sae her­ba, Ace­to­sae radix, Ace­to­sae sal essen­tia­le, Ace­to­sel­la her­ba, Ace­to­sel­la, Ace­tum con­cen­tra­tum, Ace­tum destil­la­tum, Ace­tum dul­ci­fi­ca­tum, Ace­tum gla­cia­le, Ace­tum ligno­rum, Ace­tum medi­ca­tum, Ace­tum radi­ca­tum, Ace­tum vini, Ace­tum, Achat, Acha­tes, Ache de mon­tagne, Ache de rochers, Ache d’eau, Ache, Achil­lea age­ra­tum, Achil­lea atra­ta, Achil­lea mil­le­fo­li­um, Achil­lea moschata, Achil­lea nana, Achil­lea nobi­lis, Achil­lea ptar­mi­ca, Achil­lea vul­ga­ris, Achil­lea, Ach­ras sapo­ta, Acht­blatt­wald­nym­phe, Aci­du­lae, Aci­dum aere­um, Aci­dum for­mi­carum, Aci­dum ligno­rum, Aci­dum muria­ti­cum, Aci­dum nitri vino­sum, Aci­dum nitri, Aci­dum nitro­sum tenue, Aci­dum phos­pho­ri­cum, Aci­dum salis com­mu­nis, Aci­dum salis culi­na­ris, Aci­dum salis sum­ans, Aci­dum salis, Aci­dum tar­ta­ri crystal­li­sa­tum, Aci­dum tar­ta­ri essen­tia­le, Aci­dum tar­ta­ri, Aci­dum vitrio­li, Aci­dum vitrio­li­cum tenue, Aci­dum vitrio­li­cum vino­sum, Acier, Aci­n­a­ria, Aci­n­es, Aci­pen­ser huso, Aci­pen­ser ruthen­us, Aci­pen­ser stu­rio, Aci­pen­ser, Acke­ley, Acker­bee­re, Acker­be­to­nie, Acker­brand, Acker­brenn, Acker­bur­zel, Acker­dis­tel, Acke­rei­chel, Acke­rei­chel­z­wei­ohr, Acker­gauch­heil, Acker­hirsch­horn, Acker­hol­lun­der, Acker­horn­kraut, Acker­ka­mil­le, Acker­klet­te, Acker­kohl, Acker­kuh­wei­zen, Acker­lat­tich, Ack­erlauch, Acker­man, Acker­mün­ze, Acker­pfer­de­schwanz, Acker­rit­ter­sporn, Acker­rot­tich, Acker­sal­lat, Acker­schwerd­sieg­wur­zel, Acker­schwer­tel, Acker­senf, Ackers­ka­bio­se, Acker­son­che, Acker­stein­sa­men, Acker­tä­schel­kraut, Acker­win­de, Acker­wur­zel, fal­sche, Acker­wur­zel, india­ni­sche, Acker­wur­zel, wah­re, Acker­zwie­bel, Acker­zwie­bel­vo­gel­milch, Ack­ley, Ack­ten, Acmel­la ger­ma­ni­ca, Acmel­la zei­lani­ca, Acmel­la, Acmel­lae ger­ma­ni­cae her­ba, Acmel­lae her­ba, Aco­ni­ti her­ba, Aco­ni­tum antho­ra, Aco­ni­tum camma­rum, Aco­ni­tum coe­ru­le­um, Aco­ni­tum hie­ma­le, Aco­ni­tum lute­um, Aco­ni­tum lycoc­to­num, Aco­ni­tum napel­lus, Aco­ni­tum salu­ti­fer­um, Aco­ni­tum vio­lace­um, Aco­ni­tum, Aco­rus adul­te­ri­nus, Aco­rus asia­ti­cus, Aco­rus cala­mus L. verus, Aco­rus cala­mus, Aco­rus indi­cus, Aco­rus palus­tris, Aco­rus verus, Aco­rus vul­ga­ris, Aco­rus, bas­tard, Acri­vio­la, Actea race­mo­sa, Actea spi­ca­ta, Actea, Actes gra­na, Acu­la, Acus pas­to­ris, Acus vene­ris, Acu­tel­la, Ada­ni­as, Adder, Adders ton­gue, Ade­nes cana­denses, Adeps, Adha­to­da, Adha­to­da­schlä­gel­nuß, Adi­an­thi her­ba, Adi­ant­hum album sili­cis folio, Adi­ant­hum album soli­is rutae, Adi­ant­hum album, Adi­ant­hum ame­ri­ca­num, Adi­ant­hum aure­um, Adi­ant­hum cana­dense, Adi­ant­hum capil­lus vene­ris, Adi­ant­hum nigrum cori­an­dri folio, Adi­ant­hum nigrum vul­ga­re, Adi­ant­hum nigrum, Adi­ant­hum peda­tum, Adi­ant­hum rubrum, Adi­ant­hum ver­um, Adi­ant­hum vul­ga­re, Adi­ant­hum, Adipsos, Adler­farn, Adler­fett, Adler­gal­le, Adler­holz, Adler­koth, Adler­saum­farn, Adler­stein, Admel­la, Ado­nis capen­sis, Ado­nis ver­na­lis, Ado­nis­rös­lein, Ado­xa moschatel­li­na, Adra­gant, gom­me, Adstrin­gens gum­mi, Aega­gro­pi­lae, Aego­po­di­um podagra­ria, Aego­po­gon pra­ten­se, Aegyp­ten­kraut, Aegyp­ti­a­ca her­ba, Aeh­ren­eh­ren­preiß, Aeh­ren­fe­der­ball, Aeh­ren­roß­schwanz, Aeh­ren­wei­de­rich, Ael­uro­pus, Aep­fel, wil­de, Aer dephlo­gi­sti­ca­tus, Aeris fio­res, Aeru­go, Aes ustum, Aes viri­de crystal­li­sa­tum, Aes viri­de, Aeschen­rös­lein­baum, Aescher­wur­zel, Aeschwur­zel, Aes­cu­lus hip­po­casta­num, Aether ace­ti, Aether nitri, Aether salis com­mu­nis, Aether vitrio­la­tus, Aether vitrio­li, Aether, Aethio­pis caput, Aethio­pis, Aethiops alca­li­sa­tus, Aethiops anti­mo­nia­lis, Aethiops mar­tia­lis, Aethiops mar­tis Leme­ryi, Aethiops mine­ra­lis, Aethiops nar­co­ti­cus, Aethiops sac­cha­ra­tus, Aethiops vege­ta­bi­lis, Aethu­sa cyna­pi­um, Aethu­sa meum, Aeti­tes aqui­li­nus, Aeti­tes lapis, Aeti­tes, Aetz­mit­tel vom Sil­ber, Aetz­mit­tel vom Spieß­glanz, Aetz­stein, Affe, Affen­bee­re, Affen­fett, Affen­herz, Affen­stein, Affo­dill, gel­ber, Affo­dill, wei­ßer, Affo­dill, Affo­dill­männ­chen, Agal­lo­chum, Aga­ric of the oak, Aga­ric, fema­le, Aga­ric, Aga­ri­ci fun­gus, Aga­ri­cum, Aga­ri­cus albus, Aga­ri­cus cam­pestris, Aga­ri­cus cru­dus, Aga­ri­cus lari­cis, Aga­ri­cus mine­ra­lis, Aga­ri­cus mus­ca­ri­us, Aga­ri­cus pedis equi­ni facie, Aga­ri­cus pipe­ra­tus, Aga­ri­cus prae­pa­ra­tus, Aga­ri­cus quer­nus, Agat, Age­ley, Age­ra­tum, Agger­men­nig, Agi­ta­kel, Agi­ti­ren, Agley, Agnus cas­tus, Agrest, Agres­ta, Agrestae siru­pus, Agrestae suc­cus, Agri­co­me, Agrif­o­li­um, Agri­mo­nia eupa­to­ria, Agri­mo­nia odo­ra­ta, Agri­mo­nia, Agri­mo­niae her­ba, Agri­pal­ma, Agri­pau­me, Agros­tem­ma githa­go, Agt­stein, Agt­stein­öl, Agt­stein­salz, Aguil­lon, Ahl­bee­re, Ahl­kir­sche, Ahorn, Ahorn­saft, Ahorn­zu­cker, Aigre­tier, Aigret­tes, Aigri­moi­ne, Aiguil­le de ber­gers, Aiguil­le de venus, Ail, Aiman, Aimant, Airel­le bleue, Airel­le rouge, Airel­le, Aizoon palust­re, Aiz­o­um majus, Aja­vae semen, Aja­ven­sa­men, Aju­ga abi­ga, Aju­ga pyra­mi­da­lis, Aju­ga­rep­tans, Aka­zie, Aka­zi­en­saft, Ake­ley, Aklei, Akmel­le, Akmell­fleck­blu­me, Ala­bas­ter, Ala­bastri­tes, Ala­bastrum, Ala­bât­re, Alant, gemei­ner, Alant, Alau­da, Alaun, gebrann­ter, Alaun, römi­scher, Alaun, Alaun­geist, Alaun­phleg­ma, Alaun­spi­ri­tus, Albât­re, Albe­do aurant­iorum, Alber­baum, wei­ßer, Alber­but­zen, Alber­knöp­fe, Alb­kraut, Albu­cum, Albu­cus, Album grae­cum, Album his­pa­ni­cum, Albu­men ovor­um, Alca­li fixum mine­ra­le, Alca­li fixum vege­ta­bi­le ace­ta­tum, Alca­li fixum vege­ta­bi­le tar­ta­ri­sa­tum, Alca­li fixum vege­ta­bi­le vitrio­la­tum, Alca­li fixum vege­ta­bi­le, Alca­li mine­ra­le, Alca­li vola­ti­le ace­ta­tum, Alca­li vola­ti­le cau­st­i­cum, Alca­li vola­ti­le e sale ammo­nia­co, Alcan­na offi­ci­na­lis, Alcan­na ori­en­ta­lis, Alcan­na spu­ria, Alcan­na vera, Alcan­na, Alce, Alcea aegyp­ti­a­ca, Alcea rosea, Alcea vul­ga­ris major, Alcea vul­ga­ris, Alcea, Alce­do Ispi­da, Alce­do, Alcée, Alche­mil­la vul­ga­ris, Alchi­mil­la major, Alchi­mil­la vul­ga­ris, Alchi­mil­la, Alcis cor­nu, Alcis ungu­la, Alco­hol ace­ti, Alco­hol mar­tis, Alco­hol vini, Alco­hol, Alder-tree, ber­ry-bea­ring, Alder-tree, black, Alder-tree, Alem­bic, Alem­bio­us, Alé­ne, Alex­an­ders, Ale­xi­phar­ma­ca radix, Alfran­ke, Alga­rot­ti­pul­ver, Alga­rot­ti­sches Pul­ver, Alge­rot­ti­sches Pul­ver, Algul, Alha­gi mau­rorum, Alhand­al, Ali­er, Ali­gnier, Ali­sier, Ali­s­ma dama­so­ni­um, Ali­s­ma plant­ago aqua­ti­ca, Ali­s­ma, Alka­he­st, glau­ber­scher, Alka­li extem­po­ra­ne­um, Alka­li her­barum, Alka­li ligno­rum, Alka­li tar­ta­ri, Alka­li, fixes, Alka­li, flüch­ti­ges, Alka­li, mine­ra­li­sches, Alka­li, vege­ta­bi­li­sches, Alka­li, Alka­net-root, Alka­net­wur­zel, Alkan­na, Alkann­law­so­nie, Alke­ken­gi bac­cae, Alke­ken­gi, Alker­mes, Alko­hol, All-spi­ce, All­aman­da cathar­ti­ca, Alle­lu­ja, Aller­ley­ge­würz, Aller­manns­har­ni­schwur­zel, lan­ge, Aller­manns­har­ni­schwur­zel, run­de, Alli­ai­re, Allia­ria, Allia­ris, Allia­strum, Allio­pra­sum, Alli­por­rum, Alli­um alpi­num, Alli­um ampelo­pra­sum, Alli­um anguinum, Alli­um asca­lo­ni­cum, Alli­um cani­num, Alli­um cepa, Alli­um fis­tu­lo­sum, Alli­um magi­cum, Alli­um moly, Alli­um nemo­rosum, Alli­um ophi­o­scor­o­don, Alli­um por­rum, Alli­um sati­vum, Alli­um schoe­no­pra­sum, Alli­um scorod­o­pra­sum, Alli­um sphae­ro­ce­phalum, Alli­um sub­hir­su­tum, Alli­um ursinum, Alli­um vic­to­ria­le, Almey, Almonds, Alnus nigra, Alnus vul­ga­ris, Alnus, Aloe cabal­li­na, Aloe depura­ta, Aloe hepa­ti­ca, Aloe insuc­ca­ta, Aloe lota, Aloe luci­da, Aloe palus­tris, Aloe per­fo­li­a­ta, Aloe rosa­ta, Aloe suco­t­ri­na, Aloe vio­la­ta, Aloe, bar­ba­di­sche, Aloe, brau­ne, Aloe, gemei­ne, Aloe, soco­t­ri­ni­sche, Aloe, Aloe­gum­mi, Aloeharz, Aloe­holz, Aloeblind­baum, Alosa, Aloui­ne, Alp­be­ne­dix­wurz, Alpen­amp­fer, Alpen­bal­dri­an, Alpen­be­ne­dikt­wur­zel, Alpen­bi­sch­off­s­hut, Alpen­ha­sen­ohr, Alpen­knob­lauch, Alpen­peer­saat, Alpen­thy­mi­an, Alp­kraut, Alpran­ke, Alp­schoß­stein, Alraun, schwar­zer, Alraun, wei­ßer, Alraun, wil­der, Alraun, Alraun­schlaf­bee­re, Alsi­ne bac­ci­fera, Alsi­ne media, Alsi­ne ser­ra­to folio hir­su­tio­ri, Alsi­ne tri­dac­ty­li­tes, Alsi­ne tri­phyl­los, Alsi­nes her­ba, Als­ni­ci­um, Alß­nack, Alt­haea bis mal­va, Alt­hé, Alt­hee, Alt­manns­kraut, Alt­raunz, Alui­ne ordi­naire, Alui­ne, Alum, Alu­men album, Alu­men cati­num, Alu­men com­mu­ne, Alu­men gla­cia­le, Alu­men plu­mos­um ver­um, Alu­men plu­mos­um, Alu­men rochae, Alu­men roma­n­um, Alu­men rubrum, Alu­men rupe­um, Alu­men scis­sile, Alu­men ustum, Alu­men vul­ga­re, Alu­men, Alun, Alu­ne scan­dens bac­ci­fera, Alyp­um mon­spe­li­a­cum, Alyp­um, Amal­gam, Amal­ga­ma, Amal­ga­ma­tio, Aman­de, Ama­ra dul­cis, Ama­ran­thus bli­tum, Ama­ran­thus tri­co­lor, Ama­rum dul­ce, Ama­rus, Ama­ryl­lis lutea, Ambarum citrinum, Ambarum gri­se­um, Ambarum liqui­dum, Ambar­va­lis, Amber, flüs­si­ger, Amber, grau­er, Amber, schwar­zer, Amber, Amber­baum, Amber­gän­se­fuß, Ambergrease, Amber­gris, Amber­kraut, Ambra citri­na, Ambra fla­va, Ambra gry­sea, Ambra liqui­da, Ambre flui­de, Ambre gris, Ambre jau­ne, Ambre noir, Ambret­te, Ambroi­sie, Ambro­sia hera­clea, Ambro­sia mari­ti­ma, Ambro­sia, Ambro­sio­ides mexi­ca­na, Ambu­tua, Amei­se, gro­ße, Amei­sen­säu­re, Amell­stern­blu­me, Ame­thyst, Ami­an­te, Ami­anth, Ami­ca solis, Ammei, ägyp­ti­scher, Ammei, alex­an­dri­ni­scher, Ammei, gemei­ner, Ammei, gro­ßer, Ammei, klei­ner, Ammei, kre­ti­scher, Ammei, wah­rer, Amm­ei­sison, Ammi com­mun, Ammi cre­ti­cum, Ammi de can­die, Ammi majus, Ammi minus, Ammi ver­um, Ammi vete­r­um, Ammi vul­ga­re, Ammo­nia­ci lacryma, Ammo­nia­cum gum­mi, Ammo­nia­cum sal, Ammo­nia­kätz­salz, Ammo­ni­a­kes­sig­s­alz, Ammo­niak­koch­salz, Ammo­ni­ak­lau­gen­salz, Ammo­niak­phos­phor­salz, Ammo­ni­ak­sauer­luft­salz, Ammo­ni­ak­wein­stein, Amöm­lein, äch­te, Amöm­lein, unäch­te, Amöm­lein­sison, Amo­me, Amo­mi spu­rii semen, Amo­mi veri semen, Amom­um car­da­mom­um, Amom­um cur­cu­ma, Amom­um gra­na para­di­si, Amom­um race­mo­s­um, Amom­um ver­um, Amom­um vul­ga­re, Amom­um zedo­aria, Amom­um zer­um­beth, Amom­um zin­gi­ber, Amom­um, Amp­fer, spitz­blät­te­ri­ger, Amp­fer, stumpf­blät­te­ri­ger, Amp­fer, wil­der, Amsel, Amur­ca, Amyg­dalae ama­rae, Amyg­dalae bar­ba­ri­cae, Amyg­dalae dul­ces, Amyg­dalae his­pa­ni­cae, Amyg­dalae jor­da­ni­cae, Amyg­da­larum fur­fur, Amyg­da­larum ole­um, Amyg­da­lus com­mu­nis, Amyg­da­lus per­si­ca, Amylum, Amy­ris bal­sa­mea, Amy­ris elemi­fera, Amy­ris gilea­den­sis, Amy­ris opo­bal­sa­mum, Amy­ris zey­lani­ca, Ana­campse­ros minor, Ana­campse­ros, Ana­car­de, Ana­car­di­um, Ana­gal­lis aqua­ti­ca, Ana­gal­lis arven­sis, Ana­gal­lis coe­ru­lea, Ana­gal­lis foe­mi­na, Ana­gal­lis lutea, Ana­gal­lis mas, Ana­gal­lis Monel­li, Ana­gal­lis, Ana­gy­ris foet­ida, Ana­gy­ris non foet­ida, Ana­kar­dien­herz­nuß, Anar­car­di­um occi­den­ta­le, Anar­car­di­um ori­en­ta­le, Anar­kar­dien­baum, ost­in­di­scher, Anar­kar­dien­baum, west­in­di­scher, Anas anser, Anas boschas, Ana­sta­ti­ca hie­r­ichun­ti­ca, Ana­tis axun­gia, Anat­ron, Anbla­tum, Anchu­sa lutea, Anchu­sa offi­ci­na­lis, Anchu­sa sem­per­vi­rens, Anchu­sa tinc­to­ria, Anchu­sa, Anco­lie, Andi­vi­en, Andorn, can­di­scher, Andorn, gro­ßer, Andorn, kre­ti­scher, Andorn, rie­chen­der, Andorn, rother, Andorn, schwar­zer, Andorn, wei­ßer, Andorn, Andro­me­da poli­fo­lia, Andro­po­gon nar­dus, Andro­po­gon schoen­an­thus, Andro­sace maxi­ma, Andro­sace, Andro­saces Mat­thio­li, Andro­sae­mum foet­idum, Andro­sae­mum, Aneis, Ane­mo­ne hepa­ti­ca, Ane­mo­ne nemo­ro­sa, Ane­mo­ne pra­ten­sis, Ane­mo­ne pul­sa­til­la, Aner­an­ti­um malum, Anet, Anet­hum foe­ni­cu­lum, Anet­hum gra­veo­lens, Anet­hum ursinum, Anet­hum, Ange­li­ca aqua­ti­ca, Ange­li­ca arch­an­ge­li­ca, Ange­li­ca luci­da cana­den­sis, Ange­li­ca luci­da, Ange­li­ca sati­va, Ange­li­ca syl­vestris, Ange­li­ca, Ange­lik, wil­de, Ange­lik, Ange­lin­rin­de, Ange­li­que, Anger­blu­me, Angi­na lini, Anguil­la, Anguil­le, Angu­ri­en, Angus­turae cor­tex, Angus­tur­rin­de, Anier, Anil, Ani­ma pul­mo­num, Ani­mae gum­mi, Ani­me gum­mi, Ani­meharz, Ani­mi gum­mi, Ani­mi occi­den­ta­le, Ani­mi rosi­na, Anis toilé, Anis, Anise, Anisi stel­la­ti cor­tex, Anisi stel­la­ti semen, Anis­kör­bel, Anis­öl, Anispim­pi­nel­le, Anis­um alo­ni­en­se, Anis­um chi­nen­se, Anis­um indi­cum, Anis­um sibi­ri­cum, Anis­um sinen­se, Anis­um stel­la­tum, Anis­um vul­ga­re, Anis­um, Anker­wur­zel, Anonis, Anschie­ßen, Anser, Anse­ri­na, Ante, Ant­hel­mia, Ant­hel­miae radix, Ant­hel­m­in­thia, Ant­he­mis arven­sis, Ant­he­mis cotu­la, Ant­he­mis nobi­lis, Ant­he­mis pyrethrum, Ant­he­mis tinc­to­ria, Anthe­ri­cum lilia­go, Anthe­ri­cum lili­a­strum, Anthe­ri­cum ossi­fra­gum, Anthir­rinum, Anthonik­raut, Antho­phyl­li, Antho­ra, Anthos, Anthyl­lis eri­nacea, Anthyl­lis legu­mi­no­sa, Anthyl­lis sals­o­la, Anthyl­lis vul­nera­ria, Anti­cho­le­ri­ca, Anti­mo­nii aethiops, Anti­mo­nii butyrum, Anti­mo­nii calx, Anti­mo­nii cerus­sa, Anti­mo­nii cin­ab­a­ris, Anti­mo­nii cinis, Anti­mo­nii clys­sus, Anti­mo­nii cro­cus, Anti­mo­nii flo­res, Anti­mo­nii hepar, Anti­mo­nii mine­ra, Anti­mo­nii panacea, Anti­mo­nii regu­lus stel­la­tus, Anti­mo­nii regu­lus, Anti­mo­nii sulp­hur, Anti­mo­nii tinc­tu­ra, Anti­mo­nii vitrum, Anti­mo­ni­um cru­dum prae­pa­ra­tum, Anti­mo­ni­um cru­dum, Anti­mo­ni­um dia­pho­re­ti­cum ablu­tum, Anti­mo­ni­um dia­pho­re­ti­cum jovia­le, Anti­mo­ni­um dia­pho­re­ti­cum lotum, Anti­mo­ni­um dia­pho­re­ti­cum mar­tia­le, Anti­mo­ni­um dia­pho­re­ti­cum nitra­tum, Anti­mo­ni­um dia­pho­re­ti­cum non ablu­tum, Anti­mo­ni­um dia­pho­re­ti­cum regu­li­num, Anti­mo­ni­um dia­pho­re­ti­cum, Anti­mo­ni­um tar­ta­ri­sa­tum, Anti­mo­ni­um ustum, Antirr­hinum arven­se majus, Antirr­hinum belli­di­fo­li­um, Antirr­hinum coe­ru­le­um, Antirr­hinum cym­ba­la­ria, Antirr­hinum ela­ti­ne, Antirr­hinum lina­ria, Antirr­hinum majus, Antirr­hinum oron­ti­um, Antirr­hinum tri­phyl­lum, Anti­tho­ra, Antonik­raut, Ants, Aocker­beer­bre­me, Aocker­bee­re, Apa­lachi­nes folia, Apa­ri­ne, Apen­bee­re, Apes com­bus­tae, Apfel, Apfel­baum, Apfel­gra­na­te, Apfel­gua­ja­ve, Apfel­si­ne, Apha­nes auren­sis, Aphyl­lan­tes, Apia­stel­lum, Apia­strum, Apich, Apis mel­li­fi­ca, Api­um gra­veo­lens, Api­um hor­ten­se, Api­um mace­do­ni­cum, Api­um mon­ta­num minus, Api­um mon­ta­num, Api­um palust­re, Api­um petrae­um, Api­um petro­se­li­num, Api­um risus, Api­um sati­vum, Api­um saxa­ti­le, Api­um vul­ga­re, Api­um, Apo­cinum vene­tum, Apo­cy­num folio sub­ro­tun­do, Apostem­kraut, Apo­the­ke, Apo­the­ker­ge­wicht, Apo­the­ker­ko­ral­li­ne, Apo­the­ker­ma­se, Apo­the­ker­zei­chen, Apo­ze­ma, Apri den­tes, Apri­ko­se, Apri­ko­sen­pflau­me, Aqua abs­trac­ta, Aqua aeris fixi, Aqua bene­dic­ta Rulandi, Aqua cal­cis viv­ae, Aqua con­charum, Aqua destil­la­ta, Aqua essen­tia­lis, Aqua fon­ta­na, Aqua for­tis, Aqua ost­ra­coder­ma­tum, Aqua picea, Aqua plu­via­lis, Aqua Rabelii, Aqua regia, Aqua spi­ri­tuo­sa, Aqua stil­la­ti­tia, Aqua vino­sa, Aqua, Aquae cepha­li­cae qua­tu­or, Aquae medi­ca­tae, Aquae mine­ra­les, Aquae qua­tu­or catarrha­les, Aquae qua­tu­or cor­dia­les, Aquae qua­tu­or pleu­ri­ti­cae, Aqua­ti­ca angui­na, Aqua­ti­cae nuces, Aqua­vit, Aqui­fo­li­um, Aqui­la alba, Aqui­lae lapis, Aqui­lae lig­num, Aqui­le­gia vul­ga­ris, Aqui­le­gia, Aqui­li­na, Ara­berkaf­fee­baum, Ara­bicum gum­mi, Ara­bi­que gom­me, Ara­bis, Ara­bi­sches Gum­mi, Arach, stin­king, Ara­cus aro­ma­ti­cus, Arak, Ara­nea dome­sti­ca, Ara­nea, Ara­ne­ar­um telae, Ara­neus, Aran­ti­um malum, Ara­pa­ba­cae her­ba, Arbor abra­hae, Arbor nar­bo­nen­sis, Arbor para­di­sia­ca, Arbor sili­qua, Arbor vitae, Arbor­eus mus­cus, Arbou­si­er, Arboux, Arb­re de Judas, Arb­re de Judée, Arb­re de Moi­se, Arbu­ti fruc­tus, Arbu­tus unedo, Arbu­tus uva ursi, Arca­num coral­li­num, Arca­num dupli­ca­tum, Arca­num tar­ta­ri, Arch­an­gel, white, Arch­an­ge­li­ca, Arc­ti­um lap­pa, Ardea cine­rea, Ardea, Are­ca catechu, Are­ca ole­racea, Are­ka­pal­me, Are­ßel, Are­s­ta bovis, Arga­lou des pro­ven­çaux, Arge­mo­ne mexi­ca­na, Argent, Argen­ta­ria, Argen­ti­na, Argen­tum foli­a­tum, Argen­tum vivum, Argen­tum, Argil­la bolus alba, Argil­la bolus arme­na, Argil­la bolus rubra, Argil­la lem­nia, Argil­la tri­po­li­ta­na, Argil­la umbra, Ari radix, Aris her­ba, Ari­sar­um, Aris­to­lo­che de vigne, Aris­to­lo­che longue veri­ta­ble, Aris­to­lo­che ron­de com­mu­ne, Aris­to­lo­che ron­de veri­ta­ble, Aris­to­lo­chia angui­ci­da, Aris­to­lo­chia cle­ma­t­i­dis, Aris­to­lo­chia cre­ti­ca, Aris­to­lo­chia fabacea, Aris­to­lo­chia foe­mi­na, Aris­to­lo­chia lon­ga vera, Aris­to­lo­chia lon­ga vul­ga­ris, Aris­to­lo­chia lon­ga, Aris­to­lo­chia mau­rorum, Aris­to­lo­chia pis­to­lo­chia, Aris­to­lo­chia rotun­da vera, Aris­to­lo­chia rotun­da vul­ga­ris, Aris­to­lo­chia rotun­da, Aris­to­lo­chia ser­pen­ta­ria, Aris­to­lo­chia tenuis, Aris­to­lo­chia tri­lo­ba­ta, Aris­to­lo­chia vir­gi­nia­na, Aris­to­lo­chia vul­ga­ris, Aris­to­lo­chiae her­ba, Arlas­bee­re, Arls­bee­re, Arme­nia­ca malus, Arme­ni­an bole, Arme­nier­stein, Arme­ni­scher Bolus, Arme­ni­us lapis, Armoi­re, Armoi­se, Armo­niac, sel, Armo­nia­cum, Armo­ra­cia, Arni­ca mon­ta­na, Arni­ca plau­en­sis, Arni­ca sue­densis, Arni­ca, Arnik, Aro­nis radix, Aron­kal­le, Aron­wur­zel, Aroph Para­cel­si, Arré­te boeuf, Arro­che, Ars-mart, biting, Ars-mart, spot­ted, Ars-mart, Arse­ni­cum album, Arse­ni­cum citrinum, Arse­ni­cum fla­vum, Arse­ni­cum rubrum, Arse­nik, Arta­ni­ta, Arte­mi­sia abrota­num, Arte­mi­sia absinthi­um, Arte­mi­sia alba, Arte­mi­sia aus­tria­ca, Arte­mi­sia cam­pestris, Arte­mi­sia con­tra, Arte­mi­sia dra­cun­cu­lus, Arte­mi­sia judai­ca, Arte­mi­sia mari­ti­ma, Arte­mi­sia pon­ti­ca, Arte­mi­sia rubra, Arte­mi­sia rupestris, Arte­mi­sia san­to­ni­cum, Arte­mi­sia tenui­fo­lia, Arte­mi­sia vul­ga­ris, Arte­si­fi, Artha­ni­ta, Arthe­ti­ca, Artich­aut sau­va­ge, Artich­au­ts, Arti­co­ca, Arti­fi, Arti­scho­cke, Arti­si­fen, Arum aethio­pi­cum, Arum ari­sar­um, Arum dra­cun­cu­lus, Arum macu­la­tum, Arum palust­re, Arum, Arundo indi­ca, Arundo litho­sper­mos, Arundo palus­tris, Arundo phrag­mi­tes, Arundo sac­cha­rif­era, Arundo vall­aris, Arundo, Asa dul­cis, Asa foet­ida, Asand, Asant, stin­ken­der, Asant, süßer, Asant, wohl­rie­chen­der, Asa­ra­b­ac­ca, Asar­um euro­pae­um, Asar­um hypo­cys­tis, Asar­um, Asbest, Asbes­tum, Asbes­tus, Asch­blei, Asche, Aschen­fett, Aschen­herd, Aschen­salz, Ascher­wur­zel, Asch­fett, Aschia, Asch­salm, Aschwur­zel, Ascia, Ascl­epi­as asth­ma­ti­ca, Ascl­epi­as curas­sa­vica, Ascl­epi­as vince­to­xi­cum, Ase­lii, Asel­lus, Asi­nus, Aspa­la­th­holz, Aspa­la­thi lig­num, Aspa­ra­gus acu­ti­fo­li­us, Aspa­ra­gus offi­ci­na­lis, Aspa­ra­gus petraeus, Aspa­ra­gus syl­vestris, Aspa­ra­gus, Asper­ge, Asper­gu­la, Aspe­ru­go pro­cum­bens, Aspe­ru­go, Aspe­ru­la cyn­an­chi­ca, Aspe­ru­la odo­ra­ta, Aspe­ru­la, Asphalt, Aspho­de­le, Aspho­de­lus bul­bo­sus, Aspho­de­lus luteus, Aspho­de­lus ramos­us, Aspho­de­lus, Aspho­dill, Aspic com­mun, Aspic, Asple­ni­um ceter­ach, Asple­ni­um ruta muraria, Asple­ni­um sco­lo­pen­dri­um, Asple­ni­um tricho­ma­nes, Asple­ni­um tricho­ma­no­ides, Asple­ni­um, Assa, Assel, Astel, Aster amel­lus, Aster annu­us, Aster atti­cus luteus, Aster atti­cus, Aster cony­zo­ides flo­re luteo, Aster cony­zo­ides, Aster luteus, Aster tri­po­li­um, Astra­g­alus arven­sis, Astra­g­alus exsca­pus, Astra­g­alus gly­cy­phyl­los, Astra­g­alus mon­spes­su­la­nus, Astra­g­alus tra­ga­can­tha, Astra­g­alus, Astran­tia alba, Astran­tia major, Astran­tia nigra, Astranz, Astran­zen, Atha­man­ta annua, Atha­man­ta cer­va­ria, Atha­man­ta cre­ten­sis, Atha­man­ta Meum, Atha­man­ta oreo­se­li­num, Atha­na­sia, Atha­n­or, Atmel­la, Atrac­ty­lis gum­mi­fera, Atrac­ty­lis lutea, Atrac­ty­lis, Atri­plex alba, Atri­plex foet­ida, Atri­plex garum olens, Atri­plex hir­ci­na, Atri­plex hor­ten­sis, Atri­plex laci­n­ia­ta, Atri­plex mari­ti­ma, Atri­plex odo­ra, Atri­plex oli­da, Atri­plex rubra, Atri­plex sati­va, Atri­plex ster­co­ra­ria, Atri­plex syl­vestris, Atri­plex, Atro­pa bel­la­don­na, Atro­pa man­dra­go­ra, Attar, Attich, Attich­hol­der, Att­mel­la, Aubel, Aube­pin, Auber­gi­ne, Aubi­fo­in, Aubours, Aucu­pa­ria, Auf­fen­blatt, Auf­gie­ßen, Auf­guß, Auf­lö­sen, Augen­dienst, Augen­ko­rall, Augen­nicht, Augen­stein, Augen­trost, blau­er, Augen­trost, brau­ner, Augen­trost, Augen­trost­leuch­te, Augen­trost­mei­rich, Augus­ti­nus cor­tex, Aunée, Aurant­ia curas­sa­vica, Aurant­ia his­pa­len­sia, Aurant­iorum cor­ti­ces, Aurant­iorum fla­vedo, Aurant­iorum flo­res, Aurant­iorum folia, Aurant­iorum fruc­tus, Aurant­iorum poma, Aure­lia­na cana­den­sis, Aure­um malum, Auricu­la judae, Auricu­la lepo­ris, Auricu­la muris came­ra­rii, Auricu­la muris major, Auricu­la muris, Auricu­la ursi Myco­ni, Auricu­la ursi, Auricu­la­ria, Aurin, wil­der, Auri­pig­mentum, Auris ceti, Auron­ne mâle, Aurum foli­a­tum, Aurum ful­min­ans, Aurum mosai­cum, Aurum musi­vum, Aurum pota­bi­le, Aus­lau­gen, Aus­pres­sen, Aus­sü­ßen, Aus­ter, Aus­ter­scha­len, gebrann­te, Aus­ter­scha­len, Aus­ter­scha­len­was­ser, Aus­trock­nen, Autru­che noi­re, Avel­la­na mexi­ca­na, Avel­la­na pur­ga­trix, Avel­la­na, Avel­li­ne, Ave­na ela­ti­or, Ave­na excor­ti­ca­ta, Ave­na sati­va, Ave­na, Avens, Avoi­ne, Axun­gia ana­tis, Axun­gia anguil­lae, Axun­gia anse­ris, Axun­gia arde­ae, Axun­gia aschiae, aschii, Axun­gia canis, Axun­gia capo­nis, Axun­gia cas­to­rei, Axun­gia cas­to­ris, Axun­gia cati syl­vestris, Axun­gia cico­niae, Axun­gia cotur­ni­cis, Axun­gia cuni­cu­li, Axun­gia equi e col­lo, e juba, Axun­gia eri­nacei, Axun­gia gal­linae, Axun­gia homi­nis, huma­na, Axun­gia lepo­ris, Axun­gia lucii piscis, Axun­gia lunae, Axun­gia lupi, Axun­gia muris alpi­ni, muris mon­ta­ni, Axun­gia mus­te­lae piscis, Axun­gia por­ci, Axun­gia ser­pen­tum, Axun­gia solis, Axun­gia taxi, Axun­gia ter­rae, Axun­gia thy­mal­li, Axun­gia ursi, Axun­gia vipe­rarum, Axun­gia vitri, Axun­gia vul­pis, Aze­darach, Azur, Azur­blau

Hinweis:

  • Samu­el Hah­ne­manns, der Arz­nei­ge­lahrt­heit Dok­tors und Mit­glie­des eini­ger gelehr­ten Gesell­schaf­ten, Apo­the­ker­le­xi­kon, Ers­ten Theils ers­te Abt­hei­lung: A‑E, Ers­ten Theils zwei­te Abt­hei­lung: F‑K, Zwei­ten Theils ers­te Abt­hei­lung: L‑P, Zwei­ten Theils zwei­te Abt­hei­lung: Q‑Z, Leip­zig: Sieg­fried Lebrecht Cru­si­us, 1793, 1795, 1798, 1799.
  • “Alle die ein­fa­chen Mit­tel, wel­che von Anfan­ge die­ses bald zu Ende gehen­den Jahr­hun­derts an bis auf die neu­es­ten Zei­ten offi­zi­nell, oder sonst gebräuch­lich waren, auch die nur von eini­gen Aerz­ten ange­wen­de­ten, so wie die­je­ni­gen, wel­che als Haus­mit­tel einen ansehn­li­chen Ruf erhiel­ten, suche ich hier aufzustellen.”

Lexi­kon Index­sei­ten (alpha­be­tisch):
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z