Martis limatura praeparata

Hahnemanns Apothekerlexikon
vorheriges KapitelZurückInhaltsverzeichnisWeiternächstes Kapitel

Mar­tis limatu­ra prae­pa­ra­ta, eine Art Eisen­rost aus Eisen­fei­le verfertigt.